Miljö

Vårat miljö arbetet

Vi tänker och bryr oss om miljön och för oss är det viktigt att miljön tas i beaktande inom vår verksamhet. Vi har en miljö policy och rutiner som utförs, för att minska påverkan på vår miljö.

Miljöpolicy

Vi har som målsättning att begränsa negativ miljöpåverkan och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. För att kunna ta hänsyn till miljön har följande punkter framtagits:

  • Följa gällande miljölagstiftning.
  • Öka miljömedvetenheten hos personal genom utbildning, kommunikation och engagemang.
  • prioritera miljöanpassade och etiska varor och produkter vid köp.
  • Ha en fungerande avfallshantering och så långt möjligt återvinna och återanvända avfall som genereras.
  • Minimera bränsleförbrukningen som uppkommer genom våra transporter.
  • Kontinuerligt sträva efter att minska vår energiförbrukning
  • Arbeta för att minska miljöpåverkan från användandet av kemikalier
  • Ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att utvärdera våra mål och kontinuerligt höja våra ambitioner.

Kvalitetspolicy

Att uppnå hög servicegrad och kvalitet i alla åtagande med motiverad och kompetent personal.

Vi skall uppfylla beställarens krav och arbeta för att ständigt utveckla och förbättra oss.

Resepolicy

För att minska miljöpåverkan från utsläpp av växthusgaser och uppnå ett effektivare transportsystem har en resepolicy utvecklats för Uddevalla Plåt och Svets AB.

Denna resepolicy ska i den mån det är ekonomiskt och praktiskt rimligt följas. För att kunna miljöanpassa arbets och tjänsteresor ska följande aspekter alltid beaktas vid alla typer av resor:

  • Är denna resa nödvändig att göra för att kunna tillgodose kundkraven eller är det möjligt att istället använda elektronisk kommunikation?
  • Kan denna resa göras kortare eller samordnas med andra resor?

Arbetsmiljöpolicy

Vi vill erbjuda en säker och trivsam arbetsmiljö för varje anställd med hjälp av öppna dialoger och positiv laganda.

Som en del av vårt miljöarbete går vi över till elektroniska fakturor. Hör av er till oss på info@uddevallaplatosvets.se om ni vill ha PDF-fakturor.